ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΚΑΤΟΝ

Βασικό Σεμινάριο

Έχει 4 ενότητες, διάρκεια 2 ημέρες και αφορά επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ με τα περιστατικά τους και τις οικογένειές τους. Παρέχει πληροφορίες για το τι είναι το πρόγραμμα, εκπαιδεύει στη χρήση νοημάτων και συμβόλων των σταδίων 1-4 και δίνει  διδακτικές τεχνικές για τη σωστή χρήση του προγράμματος.

Σεμινάριο Ενίσχυσης και Εμβάθυνσης

Έχει 6 ενότητες, διάρκεια 21/2   μέρες και αφορά επαγγελματίες που έχουν παρακολουθήσει το βασικό σεμινάριο και έχουν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα στην κλινική και εκπαιδευτική τους πράξη. Παρέχει εκπαίδευση στα στάδια 5-8 και εμβαθύνει στη χρήση του προγράμματος στο μορφολογικό και πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας.

Ημέρες Μελέτης

Οι ημέρες μελέτες απευθύνονται σε επαγγελματίες που έχουν παρακολουθήσει το βασικό σεμινάριο και το σεμινάριο ενίσχυσης και εμβάθυνσης και επιθυμούν να προχωρήσουν στην εκπαίδευσή του για  Τοπικοί ή Περιφερειακοί Εκπαιδευτές. Γίνονται σε διάστημα τριών και έξι μηνών από το σεμινάριο ενίσχυσης και εμβάθυνσης και  η διάρκεια τους είναι 5 ώρες η καθεμιά.  Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την υποχρέωση στις ημέρες μελέτης να παρουσιάσουν κλινικό περιστατικό με τη χρήση του προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ ή ερευνητικό πρωτόκολλο για το πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ το οποίο έχουν εκπονήσει οι ίδιοι.

Σεμινάριο Τοπικών Εκπαιδευτών

Στο σεμινάριο των  τοπικών εκπαιδευτών  μπορούν να συμμετάσχουν επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στα προηγούμενα σεμινάρια και ημέρες μελέτης και έχουν προταθεί από τους Περιφερειακούς Εκπαιδευτές που τους εποπτεύουν, ότι έχουν τα προσόντα να προχωρήσουν στην εκπαίδευσή τους. Το σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν εκπαίδευση διάρκειας τριών ημερών για το σχεδιασμό του προγράμματος ΜΑΚΑΤΟΝ, για την εφαρμογή του σε διαφορετικές διαταραχές της επικοινωνίας και της γλώσσας, πληροφορίες για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, καθώς και τεχνικών για την καλύτερη χρήση των νοημάτων και των συμβόλων.  Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου αφορά τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο βασικό σεμινάριο, ως βοηθοί εκπαιδευτές. Οι εκπαιδευόμενοι κατά το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσής τους θα πρέπει να παρουσιάσουν 2 ενότητες του βασικού σεμιναρίου. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου τοπικών εκπαιδευτών θα έχουν τη δυνατότητα να είναι βοηθοί εκπαιδευτές στους περιφερειακούς εκπαιδευτές, καθώς επίσης να μπορούν να εκπαιδεύουν επαγγελματίες και γονείς σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πλαίσια στα οποία θα συντονίζουν και θα εποπτεύουν το πρόγραμμα.

Σεμινάριο Περιφερειακών Εκπαιδευτών

Δεν παρέχεται ακόμη από το ΜΑΚΑΤΟΝ ΕΛΛΑΣ.